© M.ProháczkováINFO

Ambíciou podujatia je podporiť vývoj aplikácií, ktoré sú postavené na opätovnom použití otvorených údajov a aplikačno progamovacích rozhraní (APIs) organizácií verejnej správy. Otváranie údajov na Slovensku sa v roku 2017 dostáva do novej etapy prostredníctvom ambicióznych cieľov (Uznesenia vlády SR 104/2017 a 346/2017 ). Ich sprístupňovanie je ešte len na svojom začiatku, no časť údajov verejnej správy je už dnes dostupná ako otvorené údaje prostredníctvom Portálu Otvorených Dát. Ich počet bude narastať, no je potrebné hľadať aj dôkazy o tom, že toto úsilie má svoj zmysel. Preto sa spojilo niekoľko subjektov verejného sektora, aby zistili:

  • či je možné vytvoriť nové aplikácie, údaje, služby, ale aj pracovné príležitosti nad otvorenými údajmi, API a otvorenými technológiami,
  • ako ich efektívne využiť pre zlepšenie Štátneho IT (eGovernment) pri tvorbe a využití služieb a aplikácií s pridanou hodnotou,
  • overiť možnosti otvorených priestorových údajov, API, vrátane potenciálu INSPIRE infraštruktúry.

Ak chcete priniesť dôkazy o tom, že existuje reálny potenciál aj v tejto oblasti, ukážte čo je vo Vás a Vašom okolí! Identifikujte možnosti, navrhnite myšlienky, prezentujte Vaše údaje, využite dostupné otvorené údaje, API & softvérové technológie na tvorbu nových údajov, sofvéru, aplikácií, či vizualizácií. V neposlednom rade využite možnosť stretnúť nových ľudí a stráviť dva predvianočné dni v Bratislave.

Predbežný zoznam aplikačných oblastí

Životné prostredie

Ovzdušie, voda, pôda, chránené územia...
https://www.flickr.com/photos/cdevers/4618127852

Otvorené informácie

Otvorené údaje, API, softvér...
https://www.flickr.com/photos/jamesbondsv/5802750358

eGovernment

Verejný, privátny sektor, obyvatelia...

Ďalšie oblasti

Zaregistruj sa & navrhni-

Pre podporu účastníkov podujatia budú sprístupnené:

Jednoduchého vyhľadávania
Searchable list of resources
G-Doc Tabuľky     
Initial list of possible resources

V prípade, že by ste ho chceli rozšíriť, alebo aktualizovať, dajte nám vedieť .

CENY

Toto podujatie nie je prioritne o víťazstve - je predovšetkým o nových poznatkoch a nadväzovaní kontaktov / priateľstva a sietí (takže každý je víťaz!). Porota zložená zo zástupcov organizátorov a prizvaných odborníkov vyberie tie najlepšie výsledky.

1.Miesto: 3-mesačné členstvo v Connecte (v hodnote 1200 €), WebSupport Virtual server V2 na 1 rok

2.Miesto: WebSupport The Hosting na 1 rok max. veĺkosť 3GB

3.Miesto:, WebSupport The Hosting na 1 rok max. veĺkosť 3GB


Ceny pre víťazov s podporou:

Connect, WebSupport...


Intenzívne pracujeme na ďalších inšpiratívnych cenách ;o)

Program

Podujatie bude prebiehať v rámci jednej hlavnej sekcie pre Hackathon, ktorá bude doplnená o sériu príspevkov s názvom "Open Data Academy". DanubeHack 3.0 tak poskytne priestor pre tvorbu nových aplikácií, služieb a údajov, vrátane inšpritatívnych príspevkov expertov z relevantných oblastí.

Deň 1 sobota 16.12.2017 08:30 - 20:00

Zahriatie s prezentovaním cieľov podujatia, účastníkov, dostupných údajov a technológií. Predstavenie námetov pre projekty a vytvorenie projektových tímov, Open Data Academy, Midhack.

Deň 2 nedeľa 17.12.2017 08:00 - 18:00

Nadviazanie na deň 1, Vyhodnotenie a ocenenie najlepších riešení.

Predbežný program

Deň Čas Program

Deň 1 Sobota
16.12.2017

08:30  Registrácia
09:00  Privítanie a predstavenie podujatia + Organizačné intro
09:15  Predstavenie datasetov/APIs, technológií
09:30  Predstavenie projektových zámerov
10:00  Tvorba projektových tímov / Hackovanie
10:00

 Open data akadémia I. : - BASIC (zvyšovanie povedomia o open data)

 1.Open Data v kocke. Ján Gondoľ

 2.Prečo treba otvárať dáta a aké benefity z nich máme? Iveta Ferčíková / Milan Andrejkovič

 3.Kde hľadať otvorené dáta? (data.gov.sk, eurodataportal). Silvia Horváthová

 4.Aké aplikácie vznikli z otvorených dát štátnej a verejnej správy? Peter Hanečák

 5.Ako zapájať komunity? Modely zo zahraničia. Ján Suchal

12:30  Obed
13:30 

  Open data akadémia II.: - ADVANCED

 6.Kde sa nachádzame v medzinárodných open data rebríčkoch a ako vieme zlepšovať naše skóre? Peter Hanečák

 7.Aké sú najžiadanejšie open data  na Slovensku a čo môžeme stratiť/ získať/ ich ne/zverejnením? Milan Andrejkovič 

 8.Reálne možnosti využitia otvorených priestorových dát na Slovensku. Jakub Kočica

 9.INSPIRE & Open Geo Data. Martin Tuchyňa

 10.Ako reprezentovať vybrané priestorové údaje podporujúce DCAT-AP  (GEO-DCAT) + INSPIRE ako linkedata. Miroslav Líška & Marek Šurek

13:30  Hackovanie
18:00  MidHack - prezentácia dosiahnutých výsledkov a identifikovaných problémov teamov
20:00  Koniec prvého dňa
     

Deň 2 Nedeľa
17.12.2017

08:00

 Hackovanie

13:00  Obed
14:00  Hackovanie 
16:30  Záverečné prezentácie 
17:30  Vyhlásenie víťazov 
18:00  Záver a poďakovanie 
     

FAQ


Čo znamená DanubeHack 3.0?

DanubeHack 3.0 je tretím podujatím typu Hackathon, organizovaný v Bratislave, ktoré nadväzuje na podujatia DanubeHack 2015, 2016. Hlavným cieľom podujatia DanubeHack 3.0 je tvorba priestoru, kde sa záujemcovia o potenciál Otvorených (Geo) údajov môžu stretnúť, prezentovať svoje myšlienky, znalosti a diskutovať možné smery pre ďalšiu spoluprácu, alebo projektové námety.

Kedy bude podujatie prebiehať?

Danube hack bude prebiehať počas dvoch dní so štartom v sobotu ráno 16.12.2017 a vyhlásením výsledkov v nedeľu 17.12.2017 podvečer. Pre ďalšie detaily a pravidelné aktualizácie sledujte pravidelne tento web.

Kto by mal zvážiť účasť?

Každý nadšenec ochotný predviezť, čo sa dá dokázať s dostupnými údajmi a technológiami, ako aj ktokoľvek so záujmom o zlepšenie alebo zdieľanie súvisiacich znalostí je viac než vítaný. To isté platí aj pre tých, ktorí by radi prezentovali dostupné Otvorené údaje. Napriek tomu organizátori z kapacitných dôvodov posúdia doručené registrácie z dôvodu pokrytia vecného a geografického záberu podujatia.

Prečo & ako sa registrovať?

Hlavnou motiváciou zvážiť účasť na podujatí by mala byť ochota objavovať a demonštrovať potenciál pridanej hodnoty Otvorených (Geo) údajov ako aj zdieľať súvisiace informácie, znalosti a skúsenosti. Tvorcovia údajov môžu rovnako odprezentovať svoje Otvorené údaje a získať priamu spätnú väzbu. Geo údaje svojou povahou poskytujú priestorové vymedzenie mnohým fenoménom, ktorým dnes čelíme. Preto, napriek primárnemu zámeru na geo údaje, akékoľvek nepriestorové údaje, ktoré môžu mať priamu, alebo nepriamu väzbu na polohu priestor sú pre podujatie relevantné. Obdobné podmienky sa vzťahujú aj na súvisiace technológie, kde perspektívne softvérové platformy, riešenia ako aj prístupy a metodiky budú viac ako vítané. Predbežný zoznam zdrojov (poskytujúci identifikované údaje, katalógy a relevantné nástroje) je k dispozícii, pričom bude priebežne aktualizovaný organizátormi, podporovateľmi a s pomocou Vašich námetov. Registrácia bola možná prostredníctvom registračného formulára.


Hackathon a Open Data Academy

Hackathon bude prioritne zameraný na realizáciu námetov odprezentovaných a podporených pomocov teamov vytvorených z účastníkov na začiatku. Open Data Academy poskytne malé obohatenie podujatia s krátkymi inšpiratívnymi príspevkami na relevantné témy.

Prečo a ako podporiť DanubeHack 3.0?

Úspech a kvalita podujatia je úzko spojená so získanou podporou a sponzoringom. Podujatie môže poskytnúť jedinečnú príležitosť na iniciáciu sľubných myšlienok, získanie nových znalostí, alebo objavenie nových expertov. Na základe toho bolo identifikovaných niekoľko možností podpory a sponzoringu podujatia:

  • Organizátori: Inštitúcie s priamym organizačným a finančným zapojením s možnosťou utvárania obsahu a smerovania podujatia;
  • Projekty: S priamym (Finančným), alebo nepriamym príspevkom (Podpora pre Programu, Údaje, Technológie, Prezentačná podpora, Ceny pre víťazov, Poskytnutie mentorov, alebo členov poroty);
  • Partneri: S nepriamym príspevkom (Podpora pre Programu, Údaje, Technológie, Prezentačná podpora, Ceny pre víťazov, Poskytnutie mentorov, alebo členov poroty);

Koľko ma bude stáť účasť na DanubeHack?

Účasť na podujatí je bezplatná, na základe registrácie. Z dôvodu obmedzenej kapacity priestorov, organizátori vyhodnotia informácie poskytnuté počas registrácie s cieľom primeraného pokrytia tematického a geografického záberu podujatia. Vybraní účastníci budú následne kontaktovaní s ďalšími usmerneniami.

Kde & ako získam ďalšie info?

Sledujte tento web prípadne Facebook Event aktualizácie pravidelne.


Kto ďalší tam ešte bude?

Skupina mentorov so skúsenosťami a znalosťami z vybraných oblastí bude k dispozícii pre poskytnutie podpory účastníkom hackathonu. Vyhodnotenie výsledkov realizovaných projektov hackathonu bude zabezpečené panelom vybraných skúsených hodnotiteľov.

Čo si budem musieť priniesť?

Pre účastníkov podujatia bude pripravená základná ponuka stravy a nápojov, vrátane možnosti pripojenia na elektrickú a internetovú siet. Účastníci hackathon by si mali priniesť svoje nástroje a nadšenie.

Je potrebné mať vlastný tím?

Vôbec nie. Počas začiatku hackathonu, budete mať možnosť prezentovať svoj nápad všetkým účastníkov, alebo sa pripojiť do tímu ktorý Vás zaujme. Tímy sa môžu kombinovať alebo rozdeliť podľa svojich záujmov a cieľov.

Ako sa dostanem na DanubeHack?

Hackaton bude prebiehat v priestoroch lab.cafe Bratislava Možnosti dopravy:

Podporovatelia

Zoznam subjektov, ktoré napomohli realizácii tohto podujatia...

Ak by ste chceli podporiť a sponzorovať toto podujatie, dajte nám prosím vedieť.

Kontakt

Pre ďalšie informácie, odporúčania a podporu, prosíme využite tento formulár, alebo nám zašlite priamo email: